Rekrutacja 2021/2022

W dniach od 01 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r., prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin:

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 1 marca br. od godz. 8.00 do 12 marca br. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 kwietnia br. godz. 12.00.
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 12 kwietnia br. od godz. 12.00 do 16 kwietnia br. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 kwietnia br. godz. 12.00.
 • W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 • Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 1 marca br. do dnia 12 marca br.:

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców/opiekunów prawnych. W przypadku rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej mogą:
  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru jeżeli jest to w Przedszkole Nr 3 w skrzynce na korespondencję w „Strefie Rodzica” – w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.
  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „Pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w dniach od 1 do 12 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
Bliższe informacje znajdziecie Państwo na stronie miasta po 15 lutego br.

Informacje dodatkowe:

 • Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest ukończenie przez kandydata w danym roku kalendarzowym (od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.) trzech lat .
 • Kandydaci nie zamieszkali na terenie Gminy Lublin nie mogą brać udziału w rekrutacji

Informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola nr 3, w tym pomoc w rejestracji kandydatów uzyskacie Państwo pod numerami telefonów :

661 607 035 w poniedziałek, wtorek , czwartek , piątek
w godzinach od 12:30 do 13:00

661 607 270 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 10:00 i od 14:00 do 15:30

Harmonogram rekrutacji: http://p3.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/02/Zarządzenie-PML_2021_1_7_zalacznik_harmonogram.pdf

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin ws. kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymi postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria: http://p3.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/02/obwieszczenie-PML-ws.-kryteriów.docx

Instrukcja wypełniania wniosku 2021/22: http://p3.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/03/Instrukcja_wypelniania_wniosku_2021-2022.pdf

Wniosek http://p3.lublin.eu/wp-content/uploads/2021/03/Wniosek_kandydata_do_przedszkola_oddzialu_przedszkolnego_Lublin_2021_rodo_zakcept.pdf