O Programie

„Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość

uczyć się w szkole promującej zdrowie”

Tak brzmi myśl przewodnia Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, realizowanego w kilkudziesięciu krajach Europy, zaś w Polsce od 1991 r. Program ten promuje zdrowie również na poziomie lokalnym, prowadząc system certyfikacji szkół i placówek należących do jego sieci. W 2015 r. na terenie miasta Lublin zorganizowano Miejską Sieć Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin oraz określono kryteria przynależności szkoły lub placówki do Miejskiej Sieci i nadawania Miejskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”, stanowiącego formę docenienia na poziomie Miasta wysiłku szkół i placówek, realizujących długofalowe i systemowe działania w zakresie promocji zdrowia.

Miejska sieć szkół i placówek obejmuje również przedszkola. Przedszkole jest pierwszą, masową i zorganizowaną formą edukacji dzieci, obejmującą coraz więk­szą część populacji w wieku 3–6 lat. Warunki i organizacja wychowania przedszkolnego sprzyjają realizacji szeregu działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz stwarzają dużą szansę na ich skutecz­ność. Na wiek przedszkolny przypada bowiem początek kształtowania się podstawowych zachowań zdrowot­nych dzieci i wszelkie nieprawidłowości z nimi związane mogą być trudne do zmiany w dalszych la­tach życia.

Podstawą Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest koncepcja promocji zdrowia, czyli proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Koncepcja ta najpełniej mieści się w znanym wszystkim haśle „Nasze zdrowie w naszych rękach”. Oznacza ono, że ludzie mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia. Czy będą podejmować takie działania w dorosłym życiu, jeśli nie zostały one rozwinięte u nich w dzieciństwie? Nie! Dlatego w „Przedszkolu Promującym Zdrowie” ważne jest przygotowywanie dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób.

W 2016 r. uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkole Nr 3 w Lublinie przystąpiło do Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. 29 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Od tego czasu nasza placówka podejmuje wiele działań prozdrowotnych w zakresie zdrowia pojmowanego holistycznie, tj.:

  1. Zdrowia fizycznego (prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jego układów i narządów);
  2. Zdrowia psychicznego: emocjonalnego (rozpoznawanie emocji, wyrażanie ich w odpowiedni sposób, radzenie sobie ze stresem, napięciem, lękiem, agresją) i umysłowego (logiczne i jasne myślenie);
  3. Zdrowia społecznego (nawiązywanie, podtrzymywanie i rozwijanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi);
  4. Zdrowia duchowego (wierzenia, praktyki religijne, osobisty zbiór zasad, zachowań i sposobów osiągania wewnętrznego spokoju i równowagi).

W naszych rękach nasze zdrowie!

Niech każdy przedszkolak się o tym dowie!