Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p3.lublin.eu/

Data publikacji strony internetowej: 25.08.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.06.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.
 • Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo opisane obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Na stronie występuje wyjustowany i wyśrodkowany tekst oraz tekst który ma bardzo mały rozmiar czcionki.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.07.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony Przedszkola nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabella Majewska, dokumentacja@p3.lublin.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 744 16 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, szkoła informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  1. dojście do budynku od ul. Jana Kochanowskiego, gdzie mieści się wejście na teren ogrodu przedszkolnego i chodnik prowadzący do wejścia głównego do budynku przedszkola, nieprzystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
  2. drugie dojście do budynku od ul. Koźmiana, gdzie mieści się wejście na tern ogrodu przedszkolnego i chodnik prowadzący do wejścia głównego do budynku przedszkola, zawiera pojedyncze stopnie przy wejściu na teren ogrodu przedszkolnego i przy samym wejściu głównym do budynku przedszkola, brak podjazdów;
  3. wejście do budynku prowadzi przez wiatrołap, zawierający zamykane na zamek drzwi wewnętrzne otwierające się do środka wiatrołapu, na ścianie zewnętrznej po lewej stronie drzwi do wejścia głównego znajduje się dzwonek wywołujący pracownika przedszkola;
  4. dojazd do budynku od ul. Jana Kochanowskiego ulicą dwukierunkową oraz od ul. Koźmiana ulicą jednokierunkową, do której prowadzi wjazd od ul. Mickiewicza.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  1. budynek parterowy, korytarze dostępne z poziomu wejścia głównego, brak schodów i wind wewnątrz budynku, z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń; sekretariat, gabinet dyrektora przedszkola, intendent
 3. Opis dostosowań budynku:
  1. w budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
  2. w budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
  3. w budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych;
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  1. w obwodzie terenu ogrodu przedszkolnego brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  1. zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola nr 3 w Lublinie. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
  1. brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.