Wznowienie działalności w okresie pandemii COVID-19

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice,

Od 25 maja po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora ds. BHP, planujemy otworzyć przedszkole, jednak nie powracamy do normalnego funkcjonowania.

W przedszkolu wprowadzone zostają nowe zasady, do których musimy dostosować się wszyscy. Obowiązywać będą one od 25 maja br.

Otwarcie placówki ma na celu objęcie opieką dzieci tych rodziców, którzy muszą z niej skorzystać. Decyzję o objęciu dziecka  przez przedszkole opieką,  rodzice podejmują dobrowolnie i na  własne ryzyko. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.

Rodzicom, którzy nie zdecydują się na  wysłanie dziecka do przedszkola, będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy.

W pierwszej kolejności z opieki przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenia  informacji o potrzebie objęcia  dziecka opieką należy dokonać do 19 maja br. do godziny 15:00 do dyrektora przedszkola pod numerem  telefonu 661 607 270 lub na adres email: dokumentacja@p3.lublin.eu

W zgłoszeniu należy podać stałe godziny o których dziecko będzie przyprowadzane i odbierane z przedszkola. 

Rodzice, którzy muszą skorzystać z opieki przedszkola mają obowiązek podać numer telefonu do tzw. szybkiego kontaktu, który umożliwi bez zbędnej zwłoki  powiadomienie ich przez  nauczycielkę lub dyrektora przedszkola o wystąpieniu u dziecka niepokojących  objawów sugerujących  podejrzenie wystąpienie choroby zakaźnej, takich jak gorączka pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych.

Dziecko, u którego wystąpią  w/w niepokojące objawy, sugerujące podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, będzie niezwłocznie odizolowane  od grupy i umieszczone
w wydzielonym obszarze  do czasu przybycia opiekuna.

W przypadku wymagającym pilnej interwencji medycznej i braku możliwości  skontaktowania się z rodzicami, dyrektor  przedszkola dzwoni pod nr  112, a dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID-19”.

Proszę o zapoznanie się z dalszymi informacjami zawartymi w tej wiadomości:

Placówka czynna będzie w godzinach od 6:00 do 17:00.

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola będzie możliwe tylko  do godziny 8:30.

Zostaną utworzone trzy stałe grupy  z uwzględnieniem wytycznych GIS – minimalna przestrzeń dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna, w tym: 

 • 2 grupy po 12 dzieci
 • 1 grupa po 10 dzieci 

Priorytetowym kryterium przydziału dzieci do grupy, będzie zadeklarowana  przez rodziców godzina przyjścia i wyjścia z przedszkola.

Rodzeństwa będą w jednej grupie.

Nie będzie możliwości zmiany grupy. 

Zajęcia będą miały głównie charakter opiekuńczy. Zajęcia dodatkowe nie będą się odbywać.

Obiad  z dwóch dań będzie podawany o jednej godzinie, ustalonej dla każdej grupy.

Grupy będą przebywać w stałych salach.

Każdą grupę będą prowadziły stałe nauczycielki.

W salach, w których będą przebywały grupy nie będzie dywanów, przyborów, sprzętów, zabawek, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszowe zabawki, gry, układanki, puzzle, wózki, małe klocki.

Organizacja pracy przedszkola będzie w maksymalny sposób uniemożliwiała stykanie się ze sobą poszczególnych grup poprzez zastosowanie:

 1. różnych  godzin  podawania posiłków dla poszczególnych grup – podyktowane jest to organizacją czynności higienicznych w jednej łazience,
 2. rotacyjnego przebywania grup w ogrodzie przedszkolnym.

Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, w tym przytulanek, swojego jedzenia i picia.

Obchodzenie urodzin w przedszkolu  zostaje zawieszone do odwołania.

Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola np. spacery.

Nie będzie organizacji mycia zębów po posiłku.

Nie będzie formy szwedzkiego stołu i samodzielnego porcjowania posiłków przez dzieci.

Dzieci będą używały ręczników jednorazowych.

Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a także w razie potrzeby także w czasie zajęć opiekuńczych w  sali.  

Odpoczynek nie będzie organizowany w formie leżakowania i na kocach, z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego  dystansu.

Przyjęcie dziecka  do przedszkola

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących podejrzenie choroby np. katar w każdej postaci, kaszel, duszności, infekcja górnych dróg oddechowych.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych  obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola.

Dzieci do przedszkola są  przyprowadzane i odbierane  tylko przez osoby zdrowe.

Rekomenduje się, aby dzieci przyprowadzane i odbierane były z przedszkola przez stałe osoby.  

Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci muszą rygorystycznie przestrzegać obowiązku skutecznej osłony ust i nosa na terenie przedszkola w celu  nie rozpylania „areozolu” z wydychanym powietrzem. Za teren przedszkola uważa się przestrzeń od przekroczenia furtek od ulic: Koźmiana i Kochanowskiego.

Dzieci, które ukończyły 4 rok życia muszą mieć zasłonięte usta i nos indywidualną osłoną podczas drogi do i z przedszkola.

Rodzice powinni regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny :

 • odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania,
 • unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 • częstego mycia rąk wodą z mydłem,
 • nie podawania ręki.

Rodzice, prawni opiekunowie przed  przekazaniem  dziecka  pod opiekę przedszkola po ponownym wznowieniu pracy  przez przedszkole mają  obowiązek  zapoznania się
z obowiązującymi procedurami oraz  złożenia do skrzynki na korespondencję w „Strefie Rodzica” (wiatrołapie),  stosownych oświadczeń. Oświadczenia należy złożyć spięte lub
w „koszulce”

Procedury oraz druki oświadczeń  do pobrania znajdują się  w zakładce „ Wznowienie pracy przedszkola ”  na stronie internetowej przedszkola lub w koszyku w  przed wejściem do przedszkola.  Do wypełnienia zaświadczenia na terenie placówki  trzeba mieć własny długopis .

Rodzice będą mogli wchodzić z dzieckiem do „Strefy Rodzica” (wiatrołapu)
z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem.

Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci mają obowiązek dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym znajdującym się w wiatrołapie.

Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko ma obowiązek zachować dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min.  2 m.

 Osoba przyprowadzająca ma obowiązek codziennego raportowania pracownikowi dyżurnemu  o stanie zdrowia przyprowadzonego dziecka.

Dziecko  od rodzica będzie odbierane przez  pracownika dyżurnego.

 Pracownik dyżurny :

 1. pomoże w razie potrzeby rozebrać się  dziecku  w szatni,
 2. zaprowadzi dziecko do łazienki w celu dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk dzieci odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Pracownik będzie to nadzorować.
 3. odprowadzi dziecko do przydzielonej grupy i przekaże je pod opiekę nauczycielce.

Przekazanie bieżących istotnych informacji do nauczycielki, możliwe będzie  wyłącznie za pomocą:

 1. domofonu znajdującego się przed wejściem do przedszkola,
 2. telefonicznie pod  numerem  telefonu 661 607 035,
 3. na adres e-mail nauczycielki opiekującej się grupą, podany do wiadomości nie później niż do 24 maja br. na stronie internetowej przedszkola oraz adres e-mail podany przez rodziców do kontaktu na początku roku szkolnego,
 4. w przypadku odbioru dziecka z ogrodu przedszkolnego, w krótkiej rozmowie bezpośredniej z nauczycielką z zachowaniem społecznego dystansu wynoszącego min. 2 m

Odbiór dziecka  z przedszkola

Osoby odbierające dziecko z przedszkola wywołują je przez domofon umieszczony na zewnątrz przed wejściem. Oczekują na dziecko w wiatrołapie lub na zewnątrz.

Dyżurny pracownik dopilnuje, by dziecko  dokonało  dezynfekcji rąk i pomoże
w  założeniu ubrań, po czym  przekaże dziecko rodzicom / prawnym opiekunom.

W przypadku przebywania grupy na dworze,  rodzic/ prawny opiekun oczekuje na podejście dziecka  na chodniku wg zasady nie więcej niż dwóch rodziców  odbierających
w jednym czasie od strony wejścia od ul. Kochanowskiego i dwóch rodziców odbierających  od stromy wejścia od ul. Koźmian   zachowując społeczny dystans od pracowników przedszkola i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 m

Dziecko bez zbędnej zwłoki przekazywane jest przez pracownika przedszkola rodzicowi  / prawnemu opiekunowi.

W przypadku odbioru dziecka z ogrodu, rodzic może uzyskać niezbędne informacje dotyczące dziennego pobytu dziecka w przedszkolu od nauczycielki z zachowaniem społecznego dystansu wynoszącego min. 2 m oraz skutecznie zasłoniętym  nosem i ustami.

Po odebraniu dziecka z przedszkola bez zbędnej zwłoki rodzice opuszczają z dzieckiem teren placówki,  w tym ogród przedszkolny.

Powyższa informacja opracowana została w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3  z dnia 4 maja 2020 r.

PROCEDURY I OŚWIADCZENIA

Procedura dotycząca działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

Procedura dotycząca przyprowadzania, odbierania dzieci i godzin otwarcia Przedszkola nr 3 w Lublinie w okresie trwania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o przyjęciu ryzyka uczęszczania dziecka do Przedszkola nr 3 w Lublinie w okresie pandemii COVID-19

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o godzinach uczęszczania dziecka do przedszkola

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zapoznaniu się z procedurami i zobowiązaniu się do ich przestrzegania

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o stanie zdrowia dziecka i osób je przyprowadzających i odbierających

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania „Wytycznych dla rodziców”

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów o zgodzie na pomiar temperatury u dziecka termometrem bezdotykowym