baner_p3_zimowy.png

KLAUZULA INF. 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO NA TERENIE MIASTA LUBLIN

Informacje o:

1.    Administratorze Danych Osobowych (zwanym także Administratorem):

Przedszkole nr 3 w Lublinie    ul. Jana Kochanowskiego 5
20-434 Lublin
Tel.: 81 744 16 18
Fax.: 81 744 16 18
e-mail: sekretariat@p3.lublin.eu

2.    Inspektorze Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
ul. Jana Gilasa 3
20-109 Lublin
Tel.: 81 466 64 14
Fax.: 81 466 64 01
e-mail:   iod@lco.lublin.eu

Osoba ta uprawniona jest do kontaktu z klientami w imieniu Administratora Danych Osobowych
w sprawach związanych z ochroną, gromadzeniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych.
Administrator informuje, iż:
1.    Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane osobowe dzieli się na dane zwykłe i dane wrażliwe.
Przykładowe dane zwykłe:
⦁    numery identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, paszport, dowód osobisty,
⦁    cechy fizyczne: wygląd zewnętrzny, siatkówka oka, linie papilarne,
⦁    cechy fizjologiczne: grupa krwi,
⦁    cechy ekonomiczne: status majątkowy, lista zaległości  finansowych.
⦁    środki komunikacji elektronicznej: numer telefonu, adres e-mail.

Do danych wrażliwych zaliczają się dane dotyczące:
⦁    pochodzenie rasowe i etniczne,
⦁    przekonania religijne czy światopoglądowe,
⦁    przynależność do związków zawodowych czy partii,
⦁    poglądy polityczne,
⦁    stan
⦁    zdrowia,
⦁    kod genetyczny,
⦁    dane biometryczne
⦁    dane o seksualności lub orientacji seksualnej,
⦁     wyroków skazujących i naruszeń prawa.
2.    Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców – przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Przy czym przez sformułowanie „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.
3.    Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
4.    Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
6.    Usuwanie danych – trwałe zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:
1.    Cel przetwarzania: rozliczenia z tytułu opłat za przedszkole, realizacja procesu edukacyjno-wychowawczego i opiekuńczego, prowadzenie dokumentacji z przebiegu procesu edukacyjnego w tym dzienników zajęć, realizacja żywienia dzieci w przedszkolu, realizacja zajęć dodatkowych.
2.    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), przepisy ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
3.    Kategorie odnośnych danych osobowych: imiona i nazwiska, PESEL, adresy zamieszkania dzieci  uczęszczających do Przedszkola, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów ww. dzieci .
4.    Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:  Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty.
5.    Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO:  nie dotyczy.
6.    Informacja o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania: Administrator zawarł umowę/porozumienie powierzenia przetwarzania. Umowa/powierzenie zostało zawarte z:

Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty    ul. Jana Gilasa 3
20-109 Lublin
Tel.: 81 466 64 00
Fax.: 81 466 64 01
e-mail: lco@lco.lublin.eu

dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tego podmiotu:

ul.  Jana Gilasa 3
20-109 Lublin
Tel.: 81 466 64 14
Fax.: 81 466 64 01
e-mail: iod@lco.lublin.eu

a.    zabezpieczenia stosowane przez ww. podmiot zapewniają ochronę danych nie gorszą niż wymagane przez przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
b.    osoba przekazująca dane może zwrócić się, do Inspektora Danych Osobowych lub bezpośrednio do osoby wskazanej w lit. a, o przekazanie jej kopii danych osobowych, które temu podmiotowi zostały przekazane do przetwarzania;
c.    cel przekazania danych osobowych:  rozliczenia opłat za przedszkole
d.    podstawa powierzenia przetwarzania: art.10a – 101d ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
7.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria  ustalania tego okresu:
przez:
⦁    okres uczęszczania dziecka do przedszkola,
⦁    dodatkowo 3 lata po zakończeniu uczęszczania do przedszkola (z uwagi na okres ewentualnych roszczeń finansowych).
8.    Źródło pochodzenia danych osobowych: dane przekazane przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 w Lublinie..
9.    Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się): nie dotyczy.

Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane:
1.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel. 22 531 03 00
Fax. 22 531 03 01
e-mail kancelaria@uodo.gov.pl

2.    Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych:
1)    osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji o przetwarzanych danych.
2)    administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
3)    jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
4)    jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
3.    Informacja o prawie wniesienia żądania wniesienia sprostowania jej danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.
4.    Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:
1)    osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2)    przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3)    Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4)    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
5.    Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.    Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”:
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1)    dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2)    brak jest podstawy prawnej przetwarzania;
3)    osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;
4)    dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5)    dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
6)    dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego;
7)    osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenie jej informacji o przetwarzanych danych;
8)    Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy;
9)    jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem;
10)    jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.
11)    Zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole nr 3 w Lublinie  nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka

Styczeń 2020
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031