baner_p3_zimowy.png

Dla Rodziców

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW W PRZEDSZKOLU

Rodzice mają prawo do:

 1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
 2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, sukcesów i kłopotów, a także włączania ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzenia trudności na jakie natrafiają,
 3. poznania stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w oparciu o wstępną diagnozę i obserwacje pedagogiczne,
 4. informacji na temat indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, realizowanego w toku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
 5. wyrażania opinii na temat  nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje i eksperymenty  pedagogiczne),
 6. otrzymania informacji na temat stosowanego w przedszkolu systemu  nagród i kar , kodeksu przedszkolaka i sposobów jego ewaluacji
 7. wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych,
 8. poznania  wymagań edukacyjnych  dla każdej grupy wiekowej  wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego włączaniu ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,  a także  realizowanych programów oraz koncepcji pracy przedszkola,
 9. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców,
 10. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
 11. współdecydowania i udziału w organizowanych wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkola, zajęć otwartych, zgodnie z obowiązującym kalendarzem imprez,
 12. zgłaszania propozycji  i czynnego uczestnictwa  w sprawach dotyczących  zagospodarowania wnętrz i otoczenia przedszkola,
 13. wyrażania opinii na temat  sposobu organizacji  prowadzenia żywienia,  oraz ramowego rozkładu dnia
 14. systematycznej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 15. wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Rodzice mają obowiązek:

 1. znać i przestrzegać postanowień statutu i regulaminu przedszkola,
 2. regularnie i terminowo uiszczać opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu.
 3. współpracować z nauczycielem  prowadzącym grupę w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego  oraz prowadzenia  ustalonych z przedszkolem działań wspomagających rozwój dziecka  ,w tym w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 4. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie     przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności     samoobsługowych – (jedzenie, higiena,  korzystanie z toalety),
 5. informowania z wyprzedzeniem nauczyciela lub referenta o późniejszym przyprowadzeniu  dziecka do przedszkola,
 6. przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach zadeklarowanych w umowie cywilno – prawnej,
 7. zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu do domu,
 8. zaopatrzenia dziecka w niezbędne w przedszkolu materiały i przybory służące podejmowaniu przez dziecko różnych form aktywności, a także  zapasowe ubranie,
 9. przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych bez infekcji, mogących spowodowanie  narażenie zdrowia dziecka oraz innych dzieci  oraz  konieczności podawania   jakichkolwiek leków
 10. interesowania się sukcesami i kłopotami  dziecka, oraz ich przyczynami- włączania się do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzenia trudności na jakie natrafiają ,
 11. kontynuowania zaleconych ćwiczeń terapeutycznych i usprawniających,
 12. zgłaszania  nauczycielowi niedyspozycji dziecka mających  wpływ na funkcjonowanie w grupie (lęki, obawy, emocje, samopoczucie),
 13. uczestniczenia  w zebraniach organizowanych przez  organy przedszkola,
 14. przestrzegania ramowego rozkładu dnia,
 15. informowania o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu, a w przypadku dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,  usprawiedliwienia każdej jego  nieobecności w formie pisemnej,
 16. niezwłoczne powiadomienie   dyrektora  przedszkola o stwierdzonym  zatruciu pokarmowym  i chorobie  zakaźnej oraz dostarczenia do przedszkola informacji potwierdzonej przez lekarza o stanie zdrowia  dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, lub zatruciu pokarmowym, pozwalającej  na pobyt     dziecka w przedszkolu,
 17. nie przyprowadzania do przedszkola dziecka chorego,
 18. bezzwłoczne  powiadomienie  dyrektora lub nauczyciela oddziału o  każdorazowych zmianach: adresu zamieszkania, zameldowania, telefonu kontaktowego,
 19. rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 20. usprawiedliwienia nieobecności w wymiarze co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca, dziecka realizującego obowiązek szkolny,
 21. informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku spełnianego przez uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej.

 

Przedszkole realizuje zasady zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka.

 • Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale również dawaniu siebie innym. Z tym wiąże się pewien zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idących w parze z prawami. W związku z tym w przedszkolu obowiązuje ustalony z dziećmi w porozumieniu z rodzicami „Kodeks Przedszkolaka” określający prawa i obowiązki dzieci oraz jednolity dla wszystkich grup system nagród i kar.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 1. wyrażania własnych opinii i uczuć,
 2. akceptacji takim jakie jest,
 3. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
 4. indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju,
 5. przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,
 6. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 7. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 8. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,
 9. zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności,
 10. badania i eksperymentowania,
 11. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa),
 12. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 13. snu i wypoczynku jeśli jest zmęczone,
 14. zdrowego i racjonalnego pożywienia przygotowywanego zgodnie z obowiązującymi normami dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 15. jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione, ale również prawa do nauki regulowania własnych potrzeb,
 16. swobody myśli sumienia i wyznania,
 17. informacji,
 18. prywatności,
 19. wyrażania opinii,
 20. wolności od poniżającego traktowania,
 21. życzliwego, podmiotowego traktowania,
 22. znajomości swoich praw.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek :

 1. kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych, szanować prawa innych,
 2. wzajemnie troszczyć się o siebie,
 3. zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkolną,
 4. służyć pomocą młodszym i słabszym,
 5. przestrzegać zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim czuwać nad bezpieczeństwem swoim i innych,
 6. dbać na miarę swojego wieku i możliwości o higieną i estetykę własnego wyglądu,
 7. troszczyć się o wspólne zabawki, pomoce i sprzęty oraz estetykę sali i otoczenia przedszkola,
 8. uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem,
 9. starać się w miarę możliwości wywiązywać z przyjętych na siebie obowiązków,
 10. respektować polecenia nauczyciela,
 11. przyjaźnie odnosić się do świata przyrody,

(Wyciąg ze statutu Przedszkola nr 3 w Lublinie)

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031