baner_p3_zimowy.png

Misja

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA NR 3 W LUBLINIE

Informacje o przedszkolu:
Przedszkole nr 3 w Lublinie mieści się w parterowym budynku wolnostojącym budynku przy ulicy Kochanowskiego 5 w sąsiedztwie Szkoły podstawowej nr 2 z dala od ruchliwych ulic. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Liczba miejsc 75.

Godziny otwarcia 6:00-17:00.

Budynek nie jest przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Bazę przedszkola stanowi:

 • trzy sale zajęć, bogato wyposażone w sprzęt, różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki dostosowane do potrzeb i indywidualnych możliwości rozwojowych i samoobsługowych dzieci;
 • pokój socjalny, w którym mieści się biblioteka przedszkolna;
 • dwie szatnie dla wszystkich grup wiekowych z tablicami do wystaw prac plastyczno – technicznych dzieci, kącikiem wypoczynkowym dla osób oczekujących na dziecko;
 • kącik ludowy wyposażony w sprzęt i przedmioty z pierwszej połowy XX wieku;
 • korytarz łączący sale zajęć z szatnią stanowi również galerię prac plastycznych dzieci;
 • łazienka mimo, że jedna dla wszystkich oddziałów jest funkcjonalnie urządzona każda grupa ma wydzielone miejsce na ręczniki i przybory do mycia zębów;
 • kuchnia, wyposażona jest w nowoczesny sprzęt gospodarczy oraz magazyn żywnościowy urządzony zgodnie z obowiązującymi normami;

Integralna częścią przedszkola jest systematycznie modernizowany , duży, ogrodzony z trawiasta nawierzchnią i bogato wyposażony w sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz san górkę ogród przedszkolny.

Coroczne nasadzenia drzew i roślin różnego gatunku, które są systematycznie prowadzone, instalacja budek lęgowych dla ptaków, karmników i poideł, uprawa działek oddziałowych, stanowią środki pracy w oparciu o które realizowane jest koncepcja pracy przedszkola służąca rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i kształtowaniu zachowań proekologicznych . Łącznie w ogrodzie rośnie ponad pięćdziesiąt drzew (w tym owocowych ), które dają naturalne schronienie przed słońcem w czasie upalnych dni.

Pragniemy wprowadzić naszego wychowanka w świat wartości i postaw: odpowiedzialności za jakość środowiska, gotowości podejmowania działań na rzecz jego ochrony, kształtowania więzi z przyrodą i rozwijania wiedzy na jej temat, odczuwaniu swojej roli w życiu wielkiego organizmu jakim jest ziemia.

Ogród jest również miejscem organizacji imprez przedszkolnych i środowiskowych takich jak:

 • ,,Święto pieczonego ziemniaka” – spotkania integracyjne w miesiącu wrześniu;
 • Happening ekologiczny dla dzielnicy ,,Dziesiąta”;
 • Święto Rodziny – festyn z okazji Dnia Matki i Ojca;
 • Międzyprzedszkolne zawody sportowe oraz przeglądy edukacyjne;
 • Dzień Dziecka z wystawianą przez rodziców i nauczycieli bajką;
 • Festyn Rodzinny dla dzielnicy Dziesiąta;
 • Zakończenie roku szkolnego;

Wartości i cele

 • Dobro dzieci;
 • Rozwój przedszkola;
 • Demokracja;
 • Dialog;
 • Jawność;
 • Elastyczność;

Misja i wizja

W naszym przedszkolu najwyższym dobrem jest dobro każdego dziecka.

Misją Przedszkola nr 3 w Lublinie, jest dążenie w przyjaznych i bezpiecznych warunkach do rozwijania w każdym dziecku własnego potencjału, na miarę jego potrzeb i możliwości. Osiągamy to, stosując, między innymi, ekspedycyjne metody pracy oraz koncepcję edukacji według planu daltońskiego, które umożliwiają dzieciom przede wszystkim:

 • swobodę w wykonywaniu działań;
 • zapewnienie realizacji zadań we własnym tempie i czasie;
 • możliwość włączenia się w różnego rodzaju aktywności jednocześnie;
 • naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi;
 • uczenie się większego wykorzystania samodzielności;
 • uczenie się pracy indywidualnej;
 • uczenie się współpracy;
 • naukę odpowiedzialności za siebie i innych.

Oferujemy:

 • funkcjonalne, bezpieczne, kolorowe sale wyposażone w zabawki edukacyjne i kąciki tematyczne sprzyjające myśleniu i rozwijaniu zainteresowań wychowanków;
 • interesujący i bogaty program zajęć;
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • wprowadzenie do pracy z dziećmi metody projektów;
 • wycieczki edukacyjne, kontakt ze sztuką, uroczystości, przeglądy, imprezy sportowe;
 • organizację, w szerokim zakresie, kontaktów dzieci ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym;
 • bogato wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz różnorodną roślinność, duży, trawiasty ogród przedszkolny;
 • smaczne, zdrowe i tanie posiłki, przygotowywane w przedszkolnej kuchni;
 • bibliotekę przedszkolną udostępnioną dla dzieci i rodziców;
 • nieodpłatne zajęcia dodatkowe z zakresu języka angielskiego, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, logopedii.
 • warsztaty edukacujne:
 • Teatralno – taneczne
 • Plastyczne z elementami origami
 • Zbaw badawczych
 • Zabaw Fundamentalnych

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola realizowana przez kadrę pedagogiczną, posiadającą duże doświadczenie zawodowe, oparta jest na edukacji planu daltońskiego, który stwarza możliwość rozwoju odpowiedzialności. Z jednej strony daje dzieciom wolność wyboru, jakie zadanie będą wykonywały, kiedy, jak i z kim z drugiej strony, uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje i za wykonaną pracę. Powierzenie dziecku różnych obowiązków, planowanie pracy i wywiązywanie się z tego motywuje je jeszcze bardziej i powoduje, że wychowanek staje się świadomym i odpowiedzialnym uczestnikiem procesu edukacyjnego. Plan daltoński umożliwia wychowanie dziecka ,,ku przyszłości’’- by stało się samodzielną jednostką, która bez trudu sprosta różnorodnym wyzwaniom jakie spotka na swojej drodze.

Tworzymy warunki dające możliwość indywidualnego tempa wszechstronnego, rozwoju każdego dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dziecka młodszego służącego obniżeniu wieku szkolnego do 6 lat.

Umożliwiamy dzieciom zbudowanie szacunku do samego siebie – informujemy dziecko jakie postępy czyni każdego dnia.
Uczymy jak myśleć.
Uczymy jak się uczyć.
Uczymy ekspedycyjnie.
Zachęcamy dziecko do sięgania wyżej.
Uczymy aby uczenie dla dzieci było ważne.

Kształcenie:

Zapewnienie zestawu programów gwarantujących realizację podstawy programowej umożliwiającej podjęcie nauki w szkole podstawowej i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka na miarę jego możliwości.
Dążenie do osiągania jak najlepszych efektów kształcenia.
Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Absolwent Przedszkola nr 3:

 • jest empatyczny
 • wie jak się uczyć
 • jest zaangażowany społecznie
 • jest kreatywny
 • odpowiedzialny za siebie i innych
 • umie podejmować decyzje dotyczące organizacji i realizacji swoich zadań
 • umie ocenić swoja prace i współpracę z innymi

Zarządzanie:

 1. Tworzymy system sprzyjający pracy nauczycieli w ramach powołanych zespołów.
 2. Wzbogacamy kompetencje zarządzania przedszkolem jako organizacją uczącą się.
 3. Udoskonalamy swój warsztat pracy , w oparciu o wnioski i doświadczenia wynikające z bieżącej pracy z dzieckiem.
 4. Analizujemy wyniki procesu edukacyjnego i opracowujemy wnioski, które służą rozwijaniu umiejętności wychowanków.
 5. Rozwiązujemy problemy.
 6. Analizujemy efekty. 

Wprowadzenie do procesu dydaktyczno–wychowawczego przedszkola elementów Planu Daltońskiego

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego.

Plan daltoński zyskał popularność, dlatego, że umożliwiał dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości ucznia, wdrażał dziecko do polegania na sobie, budził inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu, wyrabiał poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmuszał do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Helen Parkhurst oparła swój plan edukacyjny na trzech głównych zasadach:

 1. Nauka wolności jako niezależności.
 2. Nauka samodzielności jako samo odpowiedzialności.
 3. Nauka współpracy.

Obecnie zamiast wolności preferuje się używanie odpowiedzialności, ponieważ to opisuje lepiej pedagogiczny cel. Celem systemu jest nauczyć dzieci dobrze używać swobody i odpowiedzialności.

By umożliwić przejrzystą organizację pracy wizualizujemy proces wychowania i nauki.

Poczucie odpowiedzialności będzie stymulowane wtedy, gdy dzieci będą mogły planować i przewidywać następujące po sobie działania.

Zatem cały proces pracy należy wizualizować w sposób zrozumiały i czytelny dla dziecka.

Przykładowo wizualizujemy dni tygodnia – każdy dzień ma swój kolor. Dziecko przy tej okazji uczy się stałego następstwa czasu.

Następnie wizualizujemy plan dnia, co powoduje, że dzieci czują się odpowiedzialne za dzienny program i uczą się planować pracę. Dziecko samo będzie mogło pilnować porządku dnia, co w konsekwencji rozbudzi u dzieci poczucie odpowiedzialności za jego realizację.

Wizualizujemy również współpracę. Dzieci mogą bawić się z przyjacielem lub przyjaciółką, ale muszą nauczyć się również bawić z innymi bez wykluczania kogokolwiek. Jest to krok w kierunku rozwijania umiejętności współpracy. Dzieci losowo są przyporządkowane do pracy w parach lub zespołach na zasadzie „każdy z każdym”, co powoduje, ze uczą się współdziałania i współodpowiedzialności za siebie, swoje zadanie, ale także za kolegę czy grupę, w której się znajdują.

Koncepcja planu daltońskiego zakłada, że dzieci muszą mieć poczucie bezpieczeństwa i szacunku, muszą mieć poczucie bycia kompetentnym oraz mieć poczucie niezależności.

Nauczyciele zaś powinni umożliwić dzieciom kontakt z różnymi treściami, co stymuluje ich aktywność poznawczą, zachęcać wszystkie dzieci do czynnego udziału w procesie poznawania świata i uczenia się oraz organizować pracę tak, by dzieci samodzielnie lub we współpracy z innymi mogły bawić się i pracować niezależnie.

Wykorzystanie propozycji zabaw fundamentalnych

Autorami programu zabaw fundamentalnych są: Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyna Lotkowska.

„Zabawy fundamentalne” to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat, adresowany do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.

Program zakłada, że na naukę nigdy nie jest za wcześnie, ponieważ w ciągu pierwszych pięciu lat życia rozwija się ok. 50 % zdolności do uczenia się. Następne 30 % rozwija się do 8 roku życia.

Dziecko rodzi się z liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te tworzą się w wyniku doświadczeń zdobywanych we wczesnym dzieciństwie. Im bogatsze i bardziej stymulujące środowisko, tym pełniejszy rozwój dziecka.

Dzieci uczą się przede wszystkim przez zabawę, a dobra zabawa to inwestowanie w harmonijny, wielostronny rozwój dziecka w budowanie fundamentów jego dobrostanu, kompetencji i szczęścia.

Głównymi celami programu zabaw fundamentalnych są:

 • szczęście dziecka
 • wszechstronny rozwój
 • wytworzenie indywidualnego stylu uczenia się
 • poznanie mocnych i słabych stron
 • poprawa jakości kontaktów interpersonalnych dziecka

Zabawy fundamentalne realizują założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, a także zawierają propozycje wspomagania rozwoju dzieci z różnymi dysfunkcjami.

Zabawy fundamentalne to setki propozycji mądrych i logicznie ułożonych zabaw i aktywności, które są inspiracją zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. Podpowiadają jak można wspierać dziecko, aby rozwijało się ono harmonijnie i nabywało podstawowe umiejętności niezbędne do opanowania pisania, czytania, liczenia a także aby było kreatywne, umiało logicznie myśleć i miało poczucie własnej wartości, szanowało zasady i rozwijało swoje talenty.

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola

1. Oczekiwane efekty w zakresie wychowania przyrodniczego i ekologicznego:
Dziecko:

 • czuje się odpowiedzialne za najbliższe środowisko przyrodnicze – ogród przedszkolny;
 • jest zainteresowane zdrowym stylem życia oraz uczestniczy w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych;
 • wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku;
 • wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę;
 • jest wrażliwe na potrzeby zwierząt i roślin, wie, jak należy o nie dbać;
 • bierze czynny udział w akcjach na rzecz środowiska, np. akcji zbiórki karny dla bezdomnych zwierząt ze schroniska, uczestniczy w akcji dokarmia ptaków w okresie zimy;
 • bierze czynny udział w czynnościach pielęgnacyjnych w kącikach przyrodniczych, np. karmi rybki, podlewa rośliny ozdobne w sali przedszkolnej, prowadzi hodowle;
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze w środowisku naturalnym – w ogrodzie przedszkolnym i podczas wycieczek terenowych – do ogrodu, parku, lasu, nad rzekę;
 • bierze czynny udział w pracach porządkowych w ogrodzie, np. grabi liście jesienią, pielęgnuje grupowa grządkę;
 • wie, że należy dbać o środowisko, nie śmiecić, segregować odpady;
 • uczestniczy w corocznych happeningach ekologicznych na rzecz środowiska naturalnego.

2. Oczekiwane efekty w zakresie realizacji elementów planu daltońskiego:
Dziecko:

 • jest kreatywne;
 • jest samodzielne;
 • umie podejmować decyzje;
 • potrafi zaplanować swoja pracę;
 • wie, że rozpoczętą prace należy wykonać do końca;
 • ma poczucie odpowiedzialności za powierzone mu zadania;
 • potrafi współpracować z innymi dziećmi;
 • chętnie podejmuje współpracę z innymi dziećmi;
 • wie, że może polegać na sobie;
 • próbuje samodzielne rozwiązać problem, zanim, zwróci się o pomoc do kolegi czy nauczyciela;
 • wie, kiedy może zwrócić się o pomoc do kolegów, a kiedy poprosić o pomoc nauczyciela;
 • jest zaangażowane społecznie.

3. Oczekiwane efekty w zakresie zabaw fundamentalnych:
Dziecko:

 • jest szczęśliwe;
 • ma poczucie własnej wartości;
 • jest odważne i szczere;
 • szanuje innych;
 • jest twórcze;
 • jest wytrwałe w dążeniu do celu;
 • koncentruje się na zadaniach.
Styczeń 2019
P W Ś C P S N
« gru    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031