baner_p3_wiosenny.png

Plany pracy

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2018 R.

DLA ODDZIAŁU KRASNOLUDKI

Opracowanie: Marta Marczyńska

J. angielski: Agnieszka Walkiewicz

Obszar rozwoju dziecka                                                                                         FIZYCZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) Zwierzęta wiosną: Kto odlatuje, a kto wraca? Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych.

Stara sie przestrzegać zasad zabawy ruchowej. Wykonuje ćwiczenia wg pokazu.

Prawidłowo wykonuje określone formy ruchu wg pokazu. Przestrzega zasad zabaw. Aktywnie uczestniczy w zajęciach kierowanych
2) Kto zamieszka w budkach lęgowych?  Bierze udział w zabawach ruchowych Ilustruje ruchem muzykę.
3) Młode zwierzęta w wiejskiej zagrodzie. Uczestniczy w zajęciach ruchowych. Aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, wykonując poprawnie określone formy ruchu.
4) Jak poruszają się zwierzęta? Porusza się prawidłowo, zachowując równowagę w czasie chodzenia, biegania, podskakiwania. Naśladuje sposoby poruszania sie wybranych zwierząt. Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej.

Naśladuje ruchy zwierząt.

 

5) „W Krasnolandii” – teatr kukiełek. Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych, stara się przestrzegać zasad zabawy. Prawidłowo wykonuje określone formy ruchu wg pokazu. Przestrzega zasad zabaw, rozpoznaje podstawowe kolory.
6) Teatralne rekwizyty. Odtwarza ruch wg wzoru. Wymyśla ćwiczenia, naśladuje ruch wg pokazu.
7) Jak dbać o przyrodę? Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych, stara się przestrzegać zasad zabawy. Prawidłowo wykonuje określone formy ruchu wg pokazu. Przestrzega zasad zabaw
8) Wiosenne porządki w naszym ogrodzie. Bierze udział w czynnościach porządkowych i organizacyjnych w ogrodzie przedszkolnym. Posługuje sie narzędziami ogrodniczymi we właściwy sposób, przygotowuje grupowa grządkę pod uprawę roślin.
9) Co wrzucamy do kolorowych pojemników? Bierze udział w zabawach ruchowych kierowanych przez nauczycieli. Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych w ogrodzie, poprawnie wykonuje wybrane formy ruchu: bieżne, skoczne, z elementem, skłonu, przestrzega ustalonych zasad w zabawie.
10) Świat bez śmieci w oczach dzieci. Podejmuje zabawy plastyczno – techniczne. Prawidłowo trzyma kredkę, pędzel podczas rysowania, malowania; bezpiecznie i prawidłowo posługuje się nożyczkami.
11) Jakie drzewa kwitną wokół nas? Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych, stara się przestrzegać zasad zabawy. Prawidłowo wykonuje określone formy ruchu wg pokazu. Przestrzega zasad zabaw.
12) Jak rosną kwiaty? Bierze udział w zabawie ruchowej. Korzysta z dostępnych urządzeń ogrodowych zachowując poznane zasady bezpieczeństwa, nie oddala sie od grupy, pozostaje na wyznaczonym terenie. Prawidłowo wykonuje wybrane formy ruchu: przyjmuje prawidłową postawę ciała na określony sygnał. Prawidłowo i w bezpieczny sposób korzysta z urządzeń znajdujących sie w ogrodzie. Zwraca uwagę na niebezpieczne zachowania innych osób, próbuje samodzielnie organizować sobie czas wolny.
Obszar rozwoju dziecka                                                           EMOCJONALNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) Zwierzęta wiosną.

 

Nie podchodzi do obcych zwierząt, nie drażni się ze zwierzętami  
2)  Kto zamieszka w budkach lęgowych? Próbuje opowiadać o swoich odczuciach. Opowiada o swoich wrażeniach, uczuciach.
3) „W Krasnolandii” – teatr kukiełek. Uczestniczy w przedstawieniu, jest wrażliwe na piękno środowiska przyrodniczego. Śledzi z uwagą treść przedstawienia, okazuje zainteresowanie i wrażliwość na poruszane treści.
4) Światowy Dzień Ziemi w naszym przedszkolu. Bierze udział we wspólnej uroczystości, zaczyna rozumieć, że należy dbać o środowisko. Jest wrażliwe na potrzeby środowiska przyrodniczego. Rozumie, że należy dbać o środowisko. Potrafi wymienić niektóre sposoby ochrony środowiska. Okazuje wrażliwość na potrzeby środowiska, ma świadomość własnego wpływu na czystość środowiska: nie śmieci, porządkuje ogród po zabawie.
Obszar rozwoju dziecka                                                                                        SPOŁECZNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) Kto zamieszka w budkach lęgowych? Uważnie słucha. Uczestniczy w rozmowie, zapamiętuje informacje.
2). Jak poruszają się zwierzęta? Stara się zgodnie zbawić z innymi dziećmi. Przestrzega zasad zabawy ruchowej, stara sie współdziałać. Zgodnie funkcjonuje w zabawie, potrafi współdziałać. Aktywnie uczestniczy w zabawie, przestrzega reguł zabawy.
3) Teatralne rekwizyty. Podejmuje zabawy teatralne, korzysta z wyposażenia kącika teatralnego, przyjmuje role. Wciela się w określone role, wymyśla scenariusz zabawy, stara sie współdziałać z innymi dziećmi w trakcie wspólnej zabawy.
4) „Bajkolandia” – wycieczka do Teatru Muzycznego.

 

Stara się właściwie zachowywać podczas wycieczki do teatru, uczestniczy w przedstawieniu. Słucha poleceń nauczycieli, chodzi w parach, stara sie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Z uwagą śledzi treść przedstawienia, jest zainteresowane, nagradza artystów brawami. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, słucha poleceń opiekunów, nie oddala się od grupy.
5) Jak dbać o przyrodę? Bierze udział w zabawach grupowych, zaprasza inne dzieci do zabawy. Współdziała w zabawie, zgodnie funkcjonuje w grupie rówieśniczej, oczekuje na swoją kolej.
6) Jakie drzewa kwitną wokół nas?  Stara się przestrzegać zasad i norm grupowych. Przestrzega zasad ustalonych w grupie, potrafi się dzielić, cierpliwie oczekuje na swoją kolej.
Obszar rozwoju dziecka                                                                      POZNAWCZY 
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci)
1) Kto odlatuje, a kto wraca? Słucha uważnie, próbuje odpowiadać na pytania.

Tworzy kompozycję z bibuły z szablonem.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach kierowanych.

Rozmawia na określony temat.

Tworzy samodzielnie kompozycję na dany temat.

2) Kto zamieszka w budkach lęgowych? Uważnie słucha i obserwuje, próbuje nazwać zwierzęta przedstawione na obrazku, liczy i próbuje grupować przedmioty. Uczestniczy w rozmowie, odpowiada na pytania, nazywa wybrane gatunki zwierząt. Przelicza i klasyfikuje przedmioty wg określonego kryterium.
3) Młode zwierzęta w wiejskiej zagrodzie. Rozpoznaje różne gatunki zwierząt gospodarskich i próbuje je nazywać. Liczy w dostępnym dla siebie zakresie, porównuje liczebność elementów w dwóch zbiorach. Nazywa wybrane gatunki zwierząt, klasyfikuje elementy, liczy, określa równoliczność zbiorów, samodzielnie tworzy zbiory równoliczne.

 

4) Jak poruszają się zwierzęta? Śpiewa piosenki, tańczy. Inscenizuje treść piosenki.
5) Pacynki i kukiełki – zabawy twórcze. Rozróżnia pacynki i kukiełki.

Bierze udział w zabawie plastycznej.

Posługuje sie pacynkami i kukiełkami w zabawach parateatralnych.. Tworzy własną kukiełkę z elementów papierowych.
6) Jaka to bajka? Rozpoznaje znane bajki, odpowiada na pytania. Próbuje malować farbami za pomocą pędzla. Próbuje inscenizować wybrane bajki, aktywnie uczestniczy w zabawie teatralnej. Maluje pędzlem.
7) Jak dbać o przyrodę? Obserwuje i próbuje odpowiedzieć na pytania dot. treści obrazka. Śpiewa wspólnie z innymi dziećmi. Śpiewa, ilustruje ruchem treść piosenki, uczestniczy w rozmowie.
9) Po co segregujemy śmieci? Zaczyna rozumieć, że należy segregować śmieci.

Uczestniczy w zabawie.

Rozumie dlaczego należy segregować śmieci, potrafi to wyjaśnić. Ilustruje treść piosenki, bierze udział w inscenizacji, śpiewa piosenkę grupowo.
10) Co wrzucamy do kolorowych pojemników? Rozpoznaje podstawowe kolory. Rozumie, na czym polega segregacja odpadów.
11)  Świat bez śmieci w oczach dzieci. Stara się przedstawić swoją wiedze o świecie w samodzielnej pracy twórczej. Przedstawia swoje spostrzeżenia i przeżycia w pracy plastycznej.
12) Jakie drzewa kwitną wokół nas? Obserwuje otoczenie przyrodnicze. Porusza sie przy muzyce. Dziecko obserwuje rośliny w swoim otoczeniu. Bierze udział w czynnościach pielęgnacyjnych w kąciku przyrody: podlewa rośliny. Mówi o swoich obserwacjach, odpowiada na pytania.

Wykonuje układ taneczny. Obserwuje i nazywa etapy rozwoju roślin – kwiaty, trawy, kiełkowanie, pąki. Dba o rośliny, prowadzi hodowlę, pełni dyżury, pamięta o pielęgnacji roślin w kąciku zieleni.

13 ) Jakie wiosenne kwiaty znam i jak o nie dbam? Próbuje zapamiętać nazwy wybranych kwiatów oglądanych na spacerze i na obrazku. Wie, że należy dbać o rośliny, stara sie o tym pamiętać. Rozpoznaje wybrane kwiaty, dostrzega je i mówi i swoich spostrzeżeniach. Rozpoznaje wybrane gatunki wiosennych kwiatów przedstawionych na ilustracji. Pamięta o podlewaniu roślin, pełni dyżury. Nazywa wybrane gatunki kwiatów w swoim otoczeniu: krokusy, zawilce, tulipany, żonkile.
14) Mali ogrodnicy – prace porządkowe na przedszkolnej grządce. Wybiera spośród wielu różnych rzeczy te, które używane są do prac ogrodowych. Bierze udział w pielęgnacji roślin. Nazywa wybrane narzędzia ogrodnicze, mówi do czego służą. Wykonuje proste prace ogrodnicze właściwie posługując sie narzędziami, dba o swoje uprawy.
15) Kolorowe kwiaty – zabawy plastyczne. Tworzy kompozycję z gotowych elementów.

 

Samodzielnie tworzy kompozycję przygotowując sobie elementy do jej wykonania.
16) Jak rosną kwiaty? Porusza sie przy muzyce, zwracając uwagę na tempo. Tworzy układ ruchowy do melodii, próbuje oddać jej nastrój, rytm, tempo.
Obszar rozwoju dziecka                                                              POZNAWCZY – JĘZYK OBCY NOWOZYTNY
Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym ( uwzględniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1.          The colourful spring - kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa

-rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem

-uczestniczenie w zabawach integracyjnych w języku angielskim

- nazywanie zjawisk przyrodniczych i elementów związanych z wiosną jako porą roku

-śpiewanie piosenek w języku angielskim

-liczenie obiektów w języku angielskim

 

-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim

- dziecko liczy obiekty w języku angielskim

-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim

-dziecko nazywa w języku angielskim elementy związane z wiosną jako porą roku

 

2)       The shapes

 

 

 

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa

-rozumienie krótkich poleceń i reagowanie na nie gestem lub słowem

-uczestniczenie w zabawach integracyjnych w języku angielskim

- nazywanie kształtów figur geometrycznych w języku angielskim

-śpiewanie piosenek w języku angielskim

-liczenie obiektów w języku angielskim

-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim

- dziecko liczy obiekty w języku angielskim

-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim

-dziecko nazywa w języku angielskim figury geometryczne

3)     My house

 

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa

-segregowanie przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem

-uczestniczenia w zabawach ruchowych

-śpiewanie piosenek w języku angielskim

-liczenie obiektów w języku angielskim

-dziecko próbuje segregować obiekty

-dziecko próbuje liczyć obiekty w języku angielskim

-dziecko próbuje wykonać proste polecenia nauczyciela wypowiedziane w języku angielskim

Dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim

 

4)         In my kitchen -uczestniczenia w zabawach ruchowych

-wykonywanie poleceń w języku angielskim

- kształtowanie pozytywnego nastawienia do języka poprzez prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnej akceptacji i bezpieczeństwa

-nazywanie elementów występujących w kuchni w języku angielskim

-liczenie obiektów w języku angielskim

-uczestniczenie w zabawach integracyjnych

-śpiewanie piosenek w języku angielskim

-dziecko próbuje uczestniczyć w zabawach teatralnych

-dziecko próbuje uczestniczyć w zabawach ruchowych i integracyjnych

-dziecko liczy obiekty w języku angielskim

-dziecko nazywa elementy związane z wyposażeniem kuchni w języku angielskim

-dziecko śpiewa piosenki w języku angielskim

-dziecko wykonuje polecenia wypowiedziane w języku obcym

 

 Piosenka i wiersz do nauki w miesiącu kwietniu

EKOLOGIA

Ekologia – słowo znane,
W całym świecie powtarzane.
Znaczy, by nie było śmieci
i świat czysty miały dzieci.
Kto chce chronić środowisko
Musi o nim wiedzieć wszystko
Więc dlatego dziś się uczmy
Jak najlepiej chronić je.

Mrówka, ptak, czy jakieś zwierzę,
Czysty domek chce mieć przecież.
A gdy tylko patrzy wkoło,
To co widzi? Wszędzie śmieci,
Więc z przyrodą żyjmy w zgodzie
I od święta i na co dzień.
Każdy śmieć do kosza włóż
Wtedy czysto będzie już!

EKOLOGIA
D.Klimkiewicz
W.Drabik
Ekologia- mądre słowo,
a co znaczy- powiedź, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
- powiedziała mądra sowa….

 

Kwiecień 2018
P W Ś C P S N
« mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30