baner_p3_zimowy.png

Plany pracy

 

OBSZAR POZNAWCZY

Tematyka uwzględniająca dany obszar

Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzgledniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1. POLSKA – MOJA OJCZYZNA
 • Dzieci poznają legendą
 • Dzieci znają znaczenie pojęć: „Polak”, „Polska”
 • Dziecko śpiewa hymn Polski
 • Dzieci wykonują zadania ruchowe do opowiadania
 • Dziecko zna treść i melodię hymnu Unii Europejskiej
 • Dziecko zna kolory i cechy charakterystyczne dla godła Polski.
 • Dziecko wyraża słowami swoje rozumienie świata.
 • Dziecko wciela się w role teatralne.
 • Dziecko zna treść i melodię hymnu Unii Europejskiej
 • Dziecko śpiewa hymn Polski, zachowując prawidłową postawę, wie jak należy się zachować podczas słuchania i śpiewania hymnu.
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą pracy plastycznej przy użyciu kredek, (przedstawia własne wyobrażenia związane z treścią legendy).
 • Dziecko zna zabytki Warszawy.
 • Dziecko eksperymentuje dźwiękami i ruchem.
 • Dziecko określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, podejmuje próby rozróżniania strony lewej i prawej oraz rozpoznawania i określania miejsca na kartce papieru podczas wspólnej zabawy.
 • Dziecko rozwija swoją wyobraźnię muzyczną, porusz się przy muzyce, dostrzegając zmiany charakteru muzyki, reaguje na sygnały dźwiękowe.
 • Dziecko przelicza elementy zbiorów w trakcie zabawy, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, odróżnia liczenie błędne od poprawnego.
 • Dziecko zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom.
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą pracy technicznej, wykonuje pracę wykorzystując materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • Dziecko używa chwytu pisarskiego podczas rysowania – wdrażanie do nauki pisania, doskonali umiejętność przeliczania w zakresie do 6.
 • Dzieci czytają globalnie wyrazy: „godło”, „flaga”, „Polska”, „Gniezno”, „Warszawa”, „Wisła”,
 • Dziecko określa liczbę wyrazów w zdaniu
 • Dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć.
 • Dziecko rozróżnia stronę lewą i prawą.
 • Dziecko rozpoznaje i określa miejsca na kartce papieru.
 • Dziecko manipuluje przedmiotami i ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie do 10.
 • Dziecko przelicza elementy zbioru dwójkami
 • Dziecko liczy w szerokim zakresie, wsłuchując się w brzmienie liczebników – wdrażanie do dostrzegania rytmu dziesiątkowego.
2.  CO POTRAFIĘ?
 • Dziecko wyraża słowami swoje rozumienie świata.
 • Dziecko eksperymentuje dźwiękami i ruchem.
 • Dziecko wykonuje własne eksperymenty językowe
 • Dziecko wykonuje pracę plastyczną z rękawiczki.
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą pracy plastycznej. Ćwiczy pamięć odtwórczą, rozpoznaje kształt figury geometrycznej – koła, tworzy kompozycję z kół różnej wielkości, doskonali sprawności manualne, koordynację wzrokowo – ruchową.
 • Dziecko eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, recytuje wierszyki podczas wspólnych zabaw z gamą , muzykuje z użyciem instrumentów, słucha i odtwarza dźwięki gamy na dzwonkach diatonicznych.
 • Dziecko porusza się przy muzyce, reaguje na sygnały.
 • Dziecko prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi podczas zabawy.
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą pracy technicznej, wykonuje pracę wykorzystując materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • Dziecko segreguje liście pod względem kształtu i koloru, układa kompozycję z liści,
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, słucha i odpowiada na pytania
 • Dziecko wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych,
 • Dziecko wykonuje własne eksperymenty graficzne.
 • Dziecko rozróżnia kształt figur geometrycznych – koła i kwadratu, klasyfikuje figury ze względu na wielkość, kształt, kolor, układa figury w szeregi, rytmy.
 • Dziecko tworzy modele i odwzorowuje kształty figur geometrycznych przy użyciu plasteliny, sznurka, drucika kreatywnego, doskonali sprawności manualne i koordynację wzrokowo – ruchową.
 • Dziecko przetwarza  obraz graficzny na ruchowy.
 • Dziecko rozpoznaje kształty figur geometrycznych.
 • Dziecko używa chwytu pisarskiego podczas rysowania – wdrażanie do nauki pisania.
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą pracy technicznej. Ćwiczy pamięć odtwórczą, rozpoznaje kształt figury geometrycznej – kwadratu, doskonali sprawności manualne, koordynację wzrokowo – ruchową.
 • Dziecko rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć.
 • Dziecko ćwiczy pamięć i motorykę małą.
 • Dziecko przelicza elementy zbioru w zakresie 10 i więcej.
 • Dziecko przetwarza  obraz graficzny na ruchowy i odwrotnie.
              3.KRAWCOWA poznajemy zawody.
 • Dziecko eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem,
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy,
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu
 • Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas wykonania projektu ubrania.
 • Dziecko dostrzega wysokości dźwięku podczas zabawy i wyraża je ruchem.
 • Dziecko poznaje graficzną postać wartości rytmicznych, porusza się przy muzyce, zgodnie z rytmem wybijanym na bębenku. Rozwija swoją wyobraźnię muzyczną.
 • Dziecko wyraża słowami swoje rozumienie świata, odpowiada na pytania dotyczące treści piosenki, śpiewa pierwszą zwrotkę piosenki.
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą kompozycji z materiału naturalnego.
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 • Dziecko eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 • Dziecko porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa utworu
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą pracy technicznej, wykonuje pracę wykorzystując materiały użytkowe, w tym materiał naturalny
 • Dziecko dzieli wyrazy na sylaby, wyróżnia głoski na początku i końcu wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • Dziecko dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej.
 • Dziecko porównuje wyznaczone długości, rozumie i używa określeń: “długi”, “krótki”, “taki sam”, doskonali zdolności skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu.
                4.ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
 • Dziecko czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • Dziecko eksperymentuje, szacuje, przewiduje,
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą impresji plastycznych.
 • Dziecko eksperymentuje rytmem i dźwiękami, rozwija swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, muzykuje z użyciem instrumentów, dzieli wyrazy na sylaby.
 • Dziecko klasyfikuje figury geometryczne według: wielkości, kształtu, koloru, układa figury w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • Dziecko wyraża ekspresję twórczą podczas zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata za pomocą pracy technicznej, wykonuje pracę wykorzystując materiały użytkowe
 • Dziecko rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;
 • Dziecko wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych; zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);
 • Dziecko eksperymentuje z farbą, łączy dowolne kolory, uzyskując dowolne barwy. Wie jakie kolory powstają w  wyniku łączenia ze sobą barw podstawowych.
 • Dziecko doskonali umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Dziecko wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych; zna wybrane rośliny i inne zagrażające życiu (np. grzyby, owoce trujące);
 • Dziecko kształtuje umiejętność abstrahowania poprzez wyróżnianie cech charakterystycznych dla danej figury geometrycznej, różnicuje wielkości: mały – mniejszy-najmniejszy; duży-większy-największy.
5. JESIENNE KRAJOBRAZY
 • Dziecko wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 • Dziecko wykonuje własne eksperymenty plastyczne
 • Rozróżnia podstawowe znaki drogowe (informacyjne, ostrzegawcze;
 • Dziecko czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 • Dziecko eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem
 • Dziecko wyraża słowami swoje rozumienie świata
 • Dziecko wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą impresji plastycznych.
 • Dziecko rozwija swoją wyobraźnię muzyczną; porusza się przy muzyce i do muzyki, wyraża ją ruchem, wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej.
 • Dziecko wykonuje własne eksperymenty językowe
 • Dziecko wie, że nie należy karmić bez zgody / drażnić zwierząt; zna pozycję obronną, by uniknąć, np. pogryzienia; orientuje się, jak wyglądają tabliczki informujące, np.         o terenie strzeżonym przez psa;

OBSZAR SPOŁECZNY

Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzgledniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1. POLSKA – MOJA OJCZYZNA
 • Dziecko nawiązuje właściwe kontakty rówieśnicze, poznaje  i  przestrzega normy zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej, ocenia swoje zachowanie w kontekście podejmowanych czynności i zadań.
 • Dziecko respektuje prawa i obowiązki swoje i innych osób, zwraca uwagę na ich indywidualne potrzeby
 • Dziecko używa zwrotów grzecznościowych i kulturalnie zachowuje  się w różnych sytuacjach, przeprasza i przyjmuje konsekwencje swojego zachowania
2. CO POTRAFIĘ?
 • Dziecko komunikuje się werbalnie i pozawerbalnie z rówieśnikami i dorosłymi i wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec nich
 • Dziecko nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi.
 • Dziecko współdziała z dziećmi w zabawie.
 • Dziecko wyraża swoje oczekiwania wobec innych dzieci podczas wspólnej zabawy.
             3.KRAWCOWA – poznajemy zawody.
 • Dziecko odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny

OBSZAR EMOCJONALNY

Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzgledniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1.POLSKA – MOJA OJCZYZNA
 • Dziecko odgrywa i demonstruje wybrane uczucia (scenki sytuacyjne);
 • Dziecko uczy się oswajać z własnym strachem (Strach ma wielkie oczy, Jak przestraszyć swój strach?);
                 4.ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
 • Dziecko zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

OBSZAR FIZYCZNY

Tematyka uwzględniająca dany obszar Cele edukacyjne  na poziomie podstawowym Cele edukacyjny  na  poziomie rozszerzonym (uwzgledniającym indywidualne możliwości i zainteresowania  dzieci )
1. POLSKA – MOJA OJCZYZNA
 • Dziecko doskonali motorykę małą
 • Dziecko ćwiczy pamięć odtwórczą, doskonali sprawności manualne i koordynację wzrokowo – ruchową.
 • Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu.
2. CO POTRAFIĘ?
 • Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu.
 • Dziecko uczy się podstawowych umiejętności relaksacji  i odprężenia (higiena psychiczna);
                 3.KRAWCOWA – poznajemy zawody.
 • Dziecko rozumie znaczenie aktywności ruchowej, sportu w życiu;bierze aktywny udział w zajęciach ruchowych, gimnastykuje się;
 • Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, wykonuje różne formy ruchu.
 • Dziecko rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne
 • Dziecko wie, o potrzebie częstego przebywania na świeżym powietrzu; chodzi na spacery;
                  4.ANDRZEJKOWE WRÓŻBY
 • Dziecko wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 • Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 • Dziecko chodzi na spacery; wie, jak zapobiegać przemarznięciu / przegrzaniu
5. JESIENNE KRAJOBRAZY
 • Dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych i naśladowczych, z przyborami
 • Dziecko inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

 

Styczeń 2018
P W Ś C P S N
« gru    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031